Memcached mặc định sẽ chạy bằng TCP/IP với port 11211. Việc kết nối ứng dụng xuống Memcached bằng TCP/IP sẽ gây giựt lag khi số lượng kết nối cao. Vì vậy bạn có thể chuyển Memcached sang hoạt động với TCP/Socket, ứng dụng của bạn sẽ kết nối xuống Memcached thông qua Socket sẽ tối ưu tốc độ tốt nhất. Hãy cùng SuperHost cấu hình Memcached Socket trên DirectAdmin.

Sửa file cấu hình chính của Memcached

Trước khi sửa file cấu hình Memcached thì bạn có thể xem lại hướng dẫn cài đặt memcached cho DirectAdmin nếu chưa cài Memcached. Sau khi đã cài đặt Memcached thành công bạn có thể tiến hành chỉnh sửa file cấu hình chính của Memcached hướng dẫn bên dưới.

Sao chép file cấu hình

cp /usr/lib/systemd/system/memcached.service /etc/systemd/system/memcached.service
vi /etc/systemd/system/memcached.service

Sửa file memcached.service

Bạn chép toàn bộ cấu hình sau vào file /etc/systemd/system/memcached.service

[Unit]

Description=Memcached
Before=httpd.service
After=network.target

[Service]

Type=simple
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/memcached
User=tenuser
Group=tengroup
ExecStart=/usr/bin/memcached -u $USER -p $PORT -m $CACHESIZE -c $MAXCONN $OPTIONS

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Trong đó, tên User và tên Group là tên của tài khoản người dùng DirectAdmin bạn cần sửa lại cho đúng với tài khoản bạn đang muốn chạy Memcached. Ngoài ra, bạn có thể để mặc định là tên memcached do memcached tự tạo ra, nhưng sau đó bạn phải chown file socket cho đúng tên user, tên group này.

Kích hoạt memcached service

systemctl disable memcached.service
systemctl enable memcached.service

Sửa file cấu hình Options cho Memcached chạy bằng Socket

Mở tập tin /etc/sysconfig/memcached và dán đoạn cấu hình sau vào:

USER=”tenuser”
MAXCONN=”1024″
CACHESIZE=”5000″
OPTIONS=”-s /home/tenuser/memcached/memcached.sock -a 0777″

Bạn hãy sửa lại tên User và tạo folder để lưu tập tin memcached.sock mà bạn muốn. Bạn cần chown thư mục bạn tạo (/home/tenuser/memcached/) cho đúng tên User, tên Group.

Khởi động lại Memcached và kiểm tra socket

Bạn tiến hành restart lại memcached để áp dụng cấu hình mới bằng lệnh:

service memcached restart

Sau khi restart lại bạn cần kiểm tra lại xem Memcached đã tạo Socket thành công chưa. Nếu xuất hiện như hình dưới là đã thành công:

Cấu hình memcached socket
Cấu hình memcached socket trên DirectAdmin

 

Kết nối WordPress với Memcached bằng Litespeed Cache

Trong bài viết này chúng tôi sử dụng mã nguồn WordPress để kết nối với Memcached Socket. Bạn có thể cài đặt Plugin Litespeed Cache sau đó vào mục Cache => Object để tiến hành kết nối.

Cấu hình Litespeed Cache dùng Memcached Socket
Cấu hình Litespeed Cache dùng Memcached Socket

 

Môi trường Memcached Socket sẽ tối ưu được tốc độ cho WordPress nhiều nhất. Vì vậy nếu bạn đang sử dụng WordPress thì Hosting cho WordPress nên có hỗ trợ Memcached sẽ cho tốc độ rất tốt.

Nếu bạn có nhu cầu thuê vps hoặc thuê máy chủ ảo Cloud Server xin vui lòng liên hệ với SuperHost theo hotline 0931150780 để được hỗ trợ.

Chúc các bạn cấu hình Memcached Socket trên DirectAdmin thành công !

 

 

 

5/5 - (2 bình chọn)