Để kiểm tra một địa chỉ email có tồn tại hay không, bạn chỉ cần điền địa chỉ email đó vào khung bên dưới và kiểm tra. Để việc kiểm tra sự tồn tại của email chính xác nhất, chúng tôi sẽ kiểm tra nhiều trường hợp, vì vậy thời gian xử lý 1 email có thể mất dưới 10s. Thông tin log sau khi kiểm tra bạn hãy xem bên dưới cùng trang web.