Khuyến cáo về lỗ hổng CVE-2019-11477 trên Kernel Linux