Tặng gói quản trị 1 triệu VND và bản quyền DirectAdmin