4 khả năng lây nhiễm virus Covid-19 và 5 cách phòng chống hiệu quả tức thời