Vietnameses:
Nếu bạn thấy IP nào thuộc dãy IP của SuperHost đang thực hiện các hành vi xâm hại tới lợi ích của bạn: DDoS, Scan, Attack Generic...Vui lòng gửi thông tin IP đó qua Form này cho chúng tôi.
English:
If you see any IPs in the IP range of SuperHost are doing harm to your server: DDoS, Scan, Attack Generic ... Please send the IP information via this form to us.

Back to SuperHost - Xin cảm ơn - Thank you very much.